lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym zupełnie niekoniecznych. Techniki lean są uniwersalne Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest więc zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i używanych półproduktów. Skorzystanie z metod lean management stwarza możliwość zdobycia takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność ocenienia, które czynności są zbędne dla firmy.